Skip to content

Yleiset sopimusehdot – Yritysmuutot

Yritysmuuttojen yleiset sopimusehdot on laadittu Suomen Muuttopalveluyritykset ry:n toimesta. Ehtoja noudattavat Suomen Muuttopalveluyritykset ry (SMPY) ja tämän jäsenyritykset. Ehtoja sovelletaan yritysasiakkaiden muuttopalveluihin. Nämä ehdot ovat tekijänoikeuksin suojattuja ja niihin viittaaminen, niiden käyttö missään muodossa tahansa sekä niiden kopiointi on sallittu vain jäsenyrityksille.

1. Soveltamisala ja muut sopimusehdot

Yritysmuuttojen yleisiä sopimusehtoja sovelletaan yritysasiakkaiden tilaamiin Suomen sisäisiin ja Suomesta ulkomaille tehtäviin muuttopalveluihin.

2. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy joko Osapuolten allekirjoittamalla sopimuksella tai Tilaajan tilausvahvistuksella Muuttopalveluyrityksen tarjoukseen taikka Tilaajan hyväksyessä Muuttopalveluyrityksen antaman voimassaolevan tarjouksen kokonaisuudessaan. Muuttopalveluyrityksellä on oikeus olla solmimatta sopimusta, mikäli Tilaaja ei hyväksy Muuttopalveluyrityksen antamaa tarjousta kokonaisuudessaan.

Muuttopalveluyrityksen on annettava tarjouksensa Tilaajan tekemään tarjouspyyntöön kirjallisesti kohtuullisessa ajassa tarjouspyynnön saatuaan. Tilaajan hyväksyttyä tarjouksen Muuttopalveluyritys toimittaa Tilaajalle tilausvahvistuksen.

3. Toimeksiannon sisältö

Ellei muusta ole sovittu, toimeksianto sisältää sovitun irtaimiston siirron sovitusta lähtöosoitteesta toimitilojen sisältä sovittuun vastaanotto-osoitteeseen toimitilojen sisälle. Toimeksianto sisältää seuraavat suoritteet ellei muusta ole sovittu:

 • muutettavan irtaimiston lastaus ajoneuvoon
 • muutettavan irtaimiston purkaminen ajoneuvosta
 • muutettavan irtaimiston siirtäminen sisälle määräpaikassa

Toimeksianto ei sisällä tavaroiden ja irtaimiston pakkausta, asennusta tai liittämistä, irrotusta, järjestelyä, suojapakkausten purkua tai muuta vastaavaa siirtämiseen kuulumatonta, ellei tästä ole erikseen sovittu.

Toimeksiannon tarkka sisältö ja laajuus määritellään Osapuolten välisessä sopimuksessa.

Osapuolet voivat keskenään sopia toimeksiantoon sisältyvistä palveluista. Toimeksianto ei sisällä seuraavia palveluita, ellei niistä ole erikseen sovittu:

 • toimitilaan kuuluvien kiinteiden kalusteiden ja erilaisten koneiden ja laitteiden irrotukset/kiinnitykset sekä näiden ja siirrettävien kalusteiden ja irtaimiston purku/kasaus tai asennustyöt
 • kiinteistön pintojen sekä muutettavien kalusteiden suojaaminen ja pakkaaminen
 • arvoesineiden, rahan, pankkikirjojen, arvopaperien, jalometallien, korujen tai muiden arvoesineiden kuljetus
 • kassakaappien tai muiden erityisen raskaiden esineiden siirrot
 • henkilölle ja tai omaisuudelle vaaraa aiheuttavien esineiden kuljetus esim. tulenarat aineet, räjähteet, syövyttävät tai pahanhajuiset aineet, aseet ja ammukset
 • eläinten ja elävien kasvien sekä näiden säilytystilojen kuljetus (esim. akvaario)
 • siivouspalvelut
 • lämpösäädeltyä kuljetusta edellyttävien tavaroiden siirtäminen
 • muuttoihin tarkoitetut vuokrattavat ja myytävät tuotteet, kuten muuttolaatikot ja pakkaus- ja suojausmateriaali
 • käytöstä poistettavan omaisuuden hävittäminen/ kierrättäminen

Mikäli Tilaaja antaa Muuttopalveluyrityksen siirrettäväksi edellä mainittuja esineitä tai tavaroita taikka sisällyttää toimeksiantoon edellä mainittuja palveluita, on tästä sovittava kirjallisesti Muuttopalveluyrityksen kanssa ennen toimeksiannon alkamisajankohtaa. Mikäli Tilaaja ei ole sopinut tästä etukäteen Muuttopalveluyrityksen kanssa, on Tilaaja velvollinen korvaamaan näistä aiheutuvat lisäkustannukset.

Muuttopalveluyrityksellä on oikeus kieltäytyä lisätavaroiden- tai esineiden siirtämisestä tai lisäpalveluiden suorittamisesta, mikäli niiden suorittaminen ei ole mahdollista esimerkiksi toimeksiantoa varattujen rajallisten resurssien vuoksi. Muuttopalveluyrityksellä on kuitenkin velvollisuus mahdollisuuksien mukaan myös Tilaajan esittämien lisätöiden ja muiden toimeksiantoon tulevien muutosten suorittamiseen asianmukaista lisäkorvausta vastaan.

Muuttopalveluyritys vastaa siirrettävälle irtaimistolle aiheutuneistä vahingoista kohdan 8. mukaisesti.

Vaarallisen tavaran siirtämisen ja kuljettamisen osalta noudatetaan mitä tiekuljetussopimuslaissa säädetään.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että irtaimistolla tässä yleissopimuksessa tarkoitetaan Osapuolten väliseen sopimukseen kuuluva, toimeksiannon kohteena olevaa siirrettävää irtainta omaisuutta.

4. Tilaajan velvollisuudet

Tilaajan on myötävaikutettava Muuttopalveluyrityksen toimeksiannon suorittamiseen. Tilaajan on annettava Muuttopalveluyritykselle tarvittavat tiedot toimeksiannon suorittamiseksi sekä huolehdittava ennen sovittua toimeksiannon ajankohtaa, että sovittu siirrettävä irtaimisto on asianmukaisesti suojattu, pakattu ja irrotettu mahdollisista asennuksista ja liitoksista tai liittimistä sekä kulkuväylät lähtökohteessa ja vastaanottokohteessa ovat vapaat ja esteettömät.

Tilaajan tulee ilmoittaa kakista niistä seikoista, joilla voidaan katsoa olevan merkitystä toimeksiannon suorittamisessa, kuten muun muassa seuraavat:

 • muutettavan irtaimiston määrä, pinta-ala sekä varastotilat lähtö- ja määräpaikoissa
 • sisäänajotie ja hissien mitat ja toimivuus sekä niiden painorajoitukset molemmissa osoitteissa
 • erityisen painavat ja tilaa vievät esinet, kuten esim. isot kaapit
 • esine tai esineet, jotka voivat ominaisuuksiensa takia aiheuttaa vahinkoa henkilölle tai kuljetusvälineille
 • erityisen arvokkaat esineet tai esineryhmät sekä helposti särkyvät esineet
 • työturvallisuutta mahdollisesti vaarantavat seikat
 • tavaramäärän lisääntyminen mahdollisen arviokäynnin jälkeen

Tilaajan tulee ennen muuton alkamisajankohtaa laatia kirjallinen luettelo erityisen arvokkaista tai helposti särkyvistä esineistä, kuten esimerkiksi tauluista ja antiikkiesineistä, joista tulee ilmoittaa Muuttopalveluyritykselle. Erityisen arvokkaana esineenä pidetään yli 2.000 euron arvoista esinettä. Kirjallisesta luettelosta tulee ilmetä arvio näiden esineiden ja tavaroiden käyvästä markkina-arvosta. Käypä arvo määritellään toimeksiannon alkamisajankohdan mukaisesti. Tilaajan tulee vakuuttaa erityisen arvokkaat esineet.

Mikäli Tilaaja ei ole antanut Muuttopalveluyritykselle tietoa edellä mainituista erityistä huomiota vaativista tai erityisen arvokkaista esineistä ja tavaroista, vahingonkorvaus määräytyy kohdan 8 mukaisesti. Tilaaja kuitenkin voi antaa edellä mainittua irtaimista Muuttopalveluyrityksen siirrettäväksi lisäkorvausta (sis. mm. vakuutuksen, suojaukset, kuluneen ylimääräisen ajan) vastaan ilman etukäteistä ilmoittamista, mikäli Muuttopalveluyritys tähän suostuu. Tällöin Tilaaja on vastuussa kyseessä olevan tavaran tai esineen vahingoittumisesta ellei vahinko aiheudu Muuttopalveluyrityksen tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta.

Mikäli Tilaaja ei ilmoita Muuttopalveluyritykselle riittäviä tietoja toimeksiannon hoitamiseksi, on Tilaaja velvollinen korvaamaan puutteellisten tietojen aiheuttamat lisäkustannukset, jotka olisi muutoin voitu ottaa huomioon ennen toimeksiannon aloittamista, kuten esimerkiksi lisäresurssien tarve. Muuttopalveluyrityksellä on oikeus sovittujen aikataulujen muutoksiin Tilaajan ilmoittamien puutteellisten tai virheellisten tietojen vuoksi. Tilaajalla ei ole oikeutta hinnanalennukseen tai muuhun korvaukseen aikataulujen muutoksien johdosta, jotka johtuvat Tilaajan ilmoittamien tietojen puutteellisuudesta tai virheellisyydestä taikka muusta Muuttopalveluyrityksestä riippumattomasta syystä. Mikäli toimeksiannon suorittaminen estyy Muuttopalveluyrityksestä riippumattomasta syystä, ei Tilaajalla ole oikeutta korvaukseen estymisestä aiheutuneista vahingoista. Toimeksiannon suorittamisen estyessä Osapuolten on sovittava uusi ajankohta toimeksiannon suorittamiseksi mahdollisimman pikaisesti.

Muuttopalveluyritys antaa Tilaajalle neuvoja siirrettävien tavaroiden suojaamisesta ja pakkaamisesta, mikäli näitä suoritteita ei ole sovittu Muuttopalveluyrityksen vastuulle. Tilaajan on noudatettava Muuttopalveluyrityksen antamia ohjeita siirrettävien tavaroiden suojaamisesta sekä pakkaamisesta. Mikäli Tilaaja ei ole noudattanut annettuja ohjeita, ei Muuttopalveluyritys vastaa puutteellisen suojaamisen tai pakkaamisen johdosta aiheutuneista vahingoista.

5. Muuttopalveluyrityksen velvollisuudet

Muuttopalveluyrityksen tulee suorittaa toimeksianto ammattimaisesti ja asiaankuuluvalla huolellisuudella Tilaajan etu huomioiden. Muuttopalveluyritys vastaa toimeksiannon suorittamisesta kokonaisuudessaan mahdollisten alihankkijoiden käytöstä riippumatta. Muuttopalveluyritys vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuin omastaan.

Toimeksiannon tarkempi sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Muuttopalveluyrityksen ja Tilaajan välisessä sopimuksessa.

Jos Tilaaja on tehnyt luettelon erityisen arvokkaista tai helposti särkyvistä esineistä kohdan 4 mukaisesti, tulee Muuttopalveluyrityksen tarkastaa luetteloidut esineet ja niiden kunto toimeksiannon alkaessa sekä päättyessä.

Mikäli siirrettävien tavaroiden pakkaaminen ja suojaaminen on Tilaajan vastuulla, tarkastaa Muuttopalveluyritys nämä kollit ja näkyvissä olevan irtaimiston ulkoisesti. Jos kollit eivät ole vahingoittuneet ja ovat asianmukaisessa kunnossa sekä asianmukaisesti pakattu, ei Muuttopalveluyritys vastaa mahdollisista tavaralle aiheutuneista vahingoista. Muuttopalveluyritys ei vastaa myöskään puutteellisesta tavaroiden pakkaamisesta ja suojaamisesta aiheutuneista vahingoista, mikäli tavaroiden pakkaaminen ja suomaaninen on Tilaajan vastuulla.

Muuttopalveluyritys vastaa aiheutuneista vahingoista kuitenkin, mikäli vahinko on aiheutunut Muuttopalveluyrityksen tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Mikäli siirrettävien tavaroiden pakkaaminen ja suojaaminen on Muuttopalveluyrityksen vastuulla, vastaa Muuttopalveluyritys siitä, että tavarat ovat asianmukaisesti pakattu ja suojattu.

Muuttopalveluyrityksellä on salassapitovelvollisuus kaikista Tilaajaan ja toimeksiantoon liittyvistä tiedoista, siirrettävistä tavaroista ja niiden arvoista sekä muista Tilaajaa ja toimeksiantoa koskevista seikoista, joita Muuttopalveluyrityksen henkilökunta mahdollisesti saa tietoonsa suorittaessaan tämän Sopimuksen mukaista toimeksiantoa.

Muuttopalveluyrityksellä on tiekuljetusvakuutus, joka kattaa tiekuljetussopimuslain mukaisen vastuun kuljetettavasta tavarasta. Muuttopalveluyrityksellä on vastuuvakuutus kolmannelle osapuolelle aiheutettujen henkilö- ja esinevahinkojen varalta (toiminnanvastuuvakuutus).

6. Hinnoitteluperusteet ja maksuehdot

Annetut hinnat eivät sisällä kulloinkin voimassa olevaa arvonlisäveroa. Hinnat ovat voimassa Muuttopalveluyrityksen tarjouksessaan ilmoittaman ajan.

Muuttopalveluyritys voi vaatia Tilaajalta vakuuden maksusaatavansa turvaamiseksi, mikäli mahdollisen luottotietojen tarkistamisen yhteydessä selviää asiakkaalla olevan maksuhäiriömerkintä tai luottoluokitus on alhainen. Luottoluokitus katsotaan alhaiseksi, mikäli tietoja siitä ei ole saatavilla tai Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokitus on B tai C.

Mikäli muuttosuunnitelmaan tulee muutoksia Tilaajan toimesta tai Muuttopalveluyrityksestä riippumattomista syistä, kuten olosuhteista johtuen, on Muuttopalveluyrityksellä oikeus veloittaa Tilaajalta kaikki muutoksen aiheuttamat ylimääräiset kulut. Muuttopalveluyrityksen tulee eritellä aiheutuneet ylimääräiset kulut sekä veloituksen perusteet ja lisäkulujen aiheutumiseen johtaneet syyt.

Minimiveloitus toimeksiannossa on viisi (5) tuntia toimeksiantoon varatun kapasiteetin mukaisesti laskettuna.

Maksuehdosta sovitaan erikseen Osapuolten kesken. Viivästyskorko määräytyy korkolain (633/1982) mukaisesti.

7. Toimeksiannon peruuttaminen

Tilaajalla on oikeus peruuttaa toimeksianto viisi (5) arkipäivää ennen toimeksiannon sovittua alkamisajankohtaa.

Mikäli toimeksianto perutaan vähemmän kuin viisi (5) arkipäivää ennen sen sovittua alkamisajankohtaa on Muuttopalveluyrityksellä oikeus veloittaa kyseiseen toimeksiantoon varatun kapasiteetin viiden (5) tunnin veloitusta vastaava korvaus tai kymmenen (10) prosentin korvaus annetusta hinta-arviosta sen mukaan kumpi näistä on korkeampi.

Mikäli toimeksianto perutaan sen sovittuna alkamisajankohtana tai toimeksiannon jo alettua, on Muuttopalveluyrityksellä oikeus veloittaa toimeksiannosta jo kulutetun ajan lisäksi toimeksiantoon varatun kapasiteetin viiden (5) työtunnin veloitusta vastaava korvaus.

8. Muuttopalveluyrityksen korvausvelvollisuus

Tilaaja vastaa oman omaisuutensa vakuuttamisesta. Tilaajalla on oltava voimassaoleva vakuutus sopimuksen ulkopuoliselle omaisuudelleen.

Muuttopalveluyrityksellä ei ole korvausvelvollisuutta Tilaajalle aiheutuneista sopimuksen ulkopuolisten kohteiden mahdollisista vahingoista, ellei vahinko ole aiheutunut Muuttopalveluyrityksen tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

Muuttopalveluyritys vastaa sopimuksen kohteena olevan irtaimiston katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta tiekuljetussopimuslain mukaisesti. Muuttopalveluyritys ei vastaa kuitenkaan sellaisesta Tilaajalle tai irtaimistolle aiheutuneesta vahingosta, jotka johtuvat Muuttopalveluyrityksestä riippumattomista syistä tai ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan Osapuolista riippumaton seikka tai tapahtuma, johon ei pysty ennalta vaikuttamaan ja johon ei pysty varautumaan sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia ei pysty välttämään tai estämään.

Muuttopalveluyritys vastaa sekä sisäisissä että ulkoisissa muutoissa siirrettävälle irtaimistolle aiheutuneista vahingoista. Korvauksen määrä lasketaan tavaran käyvän arvon mukaan, joka sillä oli toimeksiannon alkaessa. Korvaus tavaralle aiheutuneista vahingoista, kuten katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sekä sisäisissä että ulkoisissa muutoissa rajoittuu kuitenkin tiekuljetussopimuslain mukaiseen enimmäiskorvaukseen. Enimmäiskorvaus kotimaan sisällä tapahtuvassa toimeksiannossa on kaksikymmentä (20) euroa tavaran painokiloa kohden. Muuttopalveluyrityksellä ei ole velvollisuutta korvaukseen enimmäiskorvauksen ylittävältä osalta.

Korvausvelvollisuus ei missään tilanteessa tai tapauksessa koske tunnearvoa, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja tai menetyksiä taikka muita vastaavia vahinkoja. Välillisiä tai epäsuoria vahinkoja ovat ainakin liikevoiton, liikevaihdon tai tuotannon vähenemisestä tai muusta saamatta jääneestä tai menetetystä tuotosta tai hyödystä saamatta jääneet tulot ja hyödyt.

Tilaajan tulee ottaa kustannuksellaan toimeksiantoon kuuluville yksittäisille esineille ja tavaroille erillisen esinevakuutuksen (muuttovakuutus), ellei osapuolten välillä toisin sovita. Muuttopalveluyritys voi myös arviokäynnin jälkeen ja ennen muuton alkamispäivää vaatia Tilaajaa ottamaan esinevakuutuksen yksittäisille, erityisen arvokkaille tai poikkeuksellista huomiota vaativille esineille ja tavaroille, ja mikäli Tilaaja ei tähän suostu, on Muuttopalveluyrityksellä oikeus olla siirtämättä kyseessä olevaa esinettä tai tavaraa. Tällöin tilaaja vastaa kyseessä olevasta esineestä tai tavarasta eikä Muuttopalveluyritys ole vastuussa sille aiheutuneista vahingoista.

Muuttopalveluyrityksen korvausvastuuta voidaan rajoittaa tai se voidaan poistaa kokonaan, mikäli siirrettävälle tavaralle aiheutunut vahinko johtuu jostakin seuraavista seikoista:

 • Virhe tai laiminlyönti Tilaajan taholta (esimerkiksi Tilaajan virheellisesti suorittama pakkaaminen, purkaminen, lastaaminen, epätäydellinen tai virheellinen tavaroiden merkitseminen. Tilaajan antama virheellinen ohjeistus tai kohdan 4. mukaisen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti)
 • Muuttotavarat, jotka ominaisuuksiensa takia ovat erityisen alttiita pienille vaurioille tai sään vaihteluille muuttojen yhteydessä (esim. elävät kasvit, ruokatarvikkeet, lämpöherkät muuttotavarat, vähäiset vahingot kalusteiden pinnoissa)
 • Elektronisiin laitteisiin tulleet vahingot, jotka ovat syntyneet vaikka Muuttopalveluyritys on osoittanut riittävää huolellisuutta ja jotka eivät olleet silmämääräisesti havaittavissa.
 • Esineelle aiheutunut vahinko johtuu yksinomaan esineen vaillinaisesta laadusta (esimerkiksi irtaimiston huono kunto tai niiden alun perin puutteellinen tai ohjeiden vastainen kokoaminen).

Mikäli vahinko kuitenkin aiheutuu Muuttopalveluyrityksen puolella olevalla tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta, vastaa Muuttopalveluyritys kaikista siirrettävälle irtaimistolle aiheutuneista vahingoista.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että mikäli kuljetussopimuksen mukainen tavara on edellä tarkoitetulla tavalla muulla kuljetusvälineellä kuljetettaessa kadonnut, vähentynyt tai vahingoittunut taikka sen luovutus on viivästynyt Muuttopalveluyrityksestä riippumattomista syistä, vastuu aiheutuneista vahingoista määräytyy kulloinkin käytettyä kuljetusvälinettä koskevien säännösten mukaisesti. Muuttopalveluyritys ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat yksinomaan kuljetuksen olosuhteista, sen aikaisista tapahtumista tai muusta vastaavasta seikasta taikka Muuttopalveluyrityksestä riippumattomasta syystä.

9. Tilaajan velvollisuuksien laiminlyönti

Mikäli on sovittu, että Tilaaja osallistuu toimeksiannon suorittamiseen, esimerkiksi siirrettävän irtaimiston pakkaamisella tai kantoavulla, eikä Tilaaja suorita velvollisuuksiaan toimeksiannon suorittamisen kannalta kohtuullisessa ajassa ja Tilaajan suorituksella on olennainen merkitys toimeksiannon suorittamisen kannalta, voi Muuttopalveluyritys keskeyttää työt joko kokonaan tai osittain kunnes Tilaaja on suorittanut velvollisuutensa. Muuttopalveluyrityksellä on oikeus täyteen korvaukseen kuluista, jotka ovat aiheutuneet Tilaajan velvoitteiden laiminlyönnistä, ellei Tilaaja pysty osoittamaan, että laiminlyönti on johtunut Tilaajasta riippumattomista syistä tai Muuttopalveluyrityksen vastuulla olevasta seikasta.

Muuttopalveluyrityksellä on oikeus sopimuksen purkamiseen, mikäli Tilaaja laiminlyö velvoitteensa ja velvoitteiden laiminlyönnillä on olennainen merkitys toimeksiannon suorittamisen kannalta eikä Tilaaja korjaa menettelyään Muuttopalveluyrityksen asettaman kohtuullisen ajan kuluessa. Ennen sopimuksen purkamista Muuttopalveluyrityksen tulee huomauttaa Tilaajaa kirjallisesti velvoitteiden laiminlyönnistä ja sopimuksen purkamisen uhasta.

Muuttopalveluyrityksen on kuitenkin pyrittävä kohtuudella edellytettäviin toimiin Tilaajan velvollisuuksien laiminlyöntien korjaamiseksi. Muuttopalveluyrityksellä on oikeus asianmukaiseen lisäkorvaukseen Tilaajan velvollisuuksien laiminlyönnistä aiheutuneista toimenpiteistä.

Muutoin Tilaajan korvausvastaa määräytyy kohdan 7. mukaisesti.

10. Reklamaatio ja reklamointiajat

Mahdolliset reklamaatiot on tehtävä tavaraa vastaanottaessa, mikäli reklamaation perustana oleva seikka on ollut ulkoisesti havaittavissa tai se olisi tullut havaita sen vastaanottohetkellä.

Muussa tapauksessa, mikäli kyseistä seikkaa ei voitu vastaanottohetkellä havaita, reklamaatio on tehtävä seitsemän (7) arkipäivän kuluessa vastaanottamisesta tai sellaisesta tavaran tilaa koskevasta tarkastuksesta, jonka Osapuolet ovat yhdessä suorittaneet. Selvyyden vuoksi todettakoon, että lauantai lasketaan mukaan arkipäiväksi, mutta ei sunnuntaita tai pyhäpäiviä.

Mikäli Tilaaja ilman pätevää syytä laiminlyö reklamointivelvollisuutensa tai ei noudata tässä asetettuja reklamointiaikoja, Tilaaja menettää oikeuden vaatimusten esittämiseen, paitsi jos reklamaation perustana oleva seikka on johtunut Muuttopalveluyrityksen puolella tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

Reklamaation tekeminen ei oikeuta Tilaajaa pidättämään Muuttopalveluyritykselle suoritettavia maksueriä tai maksusuoritusta.

11. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Muuttopalvelukohtaisista toimeksiannon voimassaolo- ja irtisanomisehdoista sovitaan tarkemmin Osapuolten välisessä sopimuksessa.

12. Lakien ja säädösten noudattaminen

Muuttopalveluyritys sitoutuu noudattamaan kaikkia voimassa olevia ja soveltuvia lakeja ja säädöksiä sekä viranomaismääräyksiä.

Muuttopalveluyritys sitoutuu siihen, että tähän yleissopimukseen liittyvissä työsuhteissa ja Muuttopalveluyrityksen mahdollisten alihankkijoiden sekä vuokratyövoiman työsuhteissa noudatetaan vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja alalla vallitsevan työehtosopimuksen määräysten mukaan on noudatettava saman laatuisessa työssä.

13. Sovellettava laki

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Sopimukseen sovelletaan Yleisiä sopimusehtoja, elleivät Osapuolet ole toisin sopineet. Jos Osapuolten allekirjoittaman sopimuksen ehdot poikkeavat näistä yleisistä sopimusehdoista, sopimuksen tulkinnassa noudatetaan seuraavaa etusijajärjestystä:

 1. Muuttopalvelusopimus liitteineen
 2. Muuttopalveluyritykset ry:n Yritysmuuttojen yleiset sopimusehdot

14. Erimielisyydet

Tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, kaikki riidat, erimielisyydet tai vaateet, jotka johtuvat tai liittyvät tähän sopimukseen, tai sen rikkomisesta, päättämisestä tai pätevyydestä käsitellään lopullisesti vastaajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Pyydä tarjous